تهیه نسخه چاپی
شماره شبا شماره حساب نوع حساب کد شعبه نام شعبه نام بانک رديف
  IR540130100000001000000102   1000000102   بورس كالا   201   مركزي اصفهان   رفاه كارگران 1
  IR500180000000000682072636   0682072636   تجارت ابوذر اصفهان   6820   ابوذر اصفهان   تجارت 2
  IR260170000000155558888000   0155558888000   سيبا   3101   جلفا اصفهان   ملي 3
  IR430190000000105108087001   0105108087001   سپهر _ بورس ذوب آهن   3050   ذوب آهن   صادرات بورس ذوب آهن 4
  IR900190000000100223116006   0100223116006   سپهر   918   سه راه نظر اصفهان   صادرات 5