رديف شركت كارگزاري شماره مستقيم دفتر  دورنگار
1 فولاد مبنا  88383611-7 88383188
2 سي ولكس كالا 88923455 88933028
3 پارسيان  88948229-32 88949743
4  امين سهم 22024060 0
5 كالاي خاورميانه  88497610-14 88497615
6 مفيد  87222 87227
7 پگاه ياوران نوين  88903445 88934335
8 مبين سرمايه  42972 88383528
9 فارابي 88944860 88499148
10 پيشگامان بهپرور 88497540 66576756
11 باهنر  66704135 66704417
12 بانك رفاه  88941925-6 88940341
13 پارس ايده بنيان  88228395 88226181
14 آگاه 88904957 88919381
15 نهايت نگر  84450 88601768
16 بانك مسكن  88226330-35 8822630-35
17 صباجهاد  63486000 66485241
18 آتي ساز بازار 88383604-6 88383609
19 ارديبهشت ايرانيان  82467710-14 82467770
20 بانك صنعت و معدن  88497591 88932632
21 سپهر باستان 88801972 88916439
22 سينا  88902145-6 83352110
23 آراد ايرانيان  88898969 88898969
24 توسعه سرمايه دنيا 88932317 88932603
25 بانك كار آفرين  88227981-5 88227982
26 آپادانا  88499189 88499189
27 خبرگان سهام  88383675-78 88383674
28 ستاره جنوب  88383576-81 88383579
29 مشاوران سهام  88497568-70 88497571
30  ايساتيس پويا 66747767-8 66735215
31 بانك كشاورزي  88383681-4 88383686
32 بانك سپه  88556423-4 88556416
33 بانك تجارت  88923538 88934644
34 توازن بازار 88383563-67 88383562
35 بانك تو سعه صادرات  88349524-25 88349525
36 نماد شاهدان 88920126-7 88893933
37 حافظ 88383647-50 88383646
38 رضوي 88391963 88391672
39 تامين سرمايه نوين  63419000 63419333
40 امين آويد  88226951 88226950
41 ارگ هومن  88947914 89787114
42 آبان  88497579-80 88942144
43 بانك دي  66465405 66479064
44 بهمن  83327 83327224
45 پارس نمودگر  88226782-5 88226886
46 بانك پاسارگاد 88947136-38 88946455
47 بانك تات  88226793-6 88226798
48 نو انديشان بازار سرمايه 88227695-9 88226394
49 توسعه انديشه دانا  88227955 88228550
50 سرمايه و دانش  88499141 88499140