فهرست كارگزاران بورس كالاي ايران
رديف شده بر اساس ميزان خريد از ابتداي سال لغايت
1397/05/21
رديف شركت كارگزاري شماره مستقيم دفتر  دورنگار
1  ايساتيس پويا 66747767-8 66735215
2  امين سهم 22024060-3 0
3 كالاي خاورميانه  88497610-14 88497615
4 سي ولكس كالا 88923455 88933028
5 پيشگامان بهپرور 88497540 66576756
6 بانك رفاه  88941925-6 88940341
7  دليران پارس 0 0
8 مبين سرمايه  42972 88383528
9 پارسيان  88948229-32 88949743
10 بانك تو سعه صادرات  88349524-25 88349525
11 سينا  88902145-6 83352110
12 باهنر  66704135 66704417
13 آتي ساز بازار 88383604-6 88383609
14 آگاه 88904957 88919381
15 آراد ايرانيان  88898969 88898969
16  اقتصاد بيدار 0 0
17 آپادانا  88499189 88499189
18 بانك مسكن  88226330-35 8822630-35
19 بورس بيمه ايران  88894674-5 88894676
20 فارابي 88944860 88499148
21 بانك كشاورزي  88383681-4 88383686
22 توسعه سرمايه دنيا 88932317 88932603
23 نهايت نگر  84450 88601768
24 مفيد  87222 87227
25 سپهر باستان 88801972 88916439
26 بانك ملي ايران  88941190 89788176
27 تدبيرگر سرمايه 0 0
28 بانك صنعت و معدن  88497591 88932632
29 صباجهاد  63486000 66485241
30 ارديبهشت ايرانيان  82467710-14 82467770
31 تامين سرمايه نوين  63419000 63419333
32 پارس ايده بنيان  88228395 88226181
33  بهگزين 0 0
34 گنجينه سپهر پارت 0 0
35 فولاد مبنا  88383611-7 88383188
36 پگاه ياوران نوين  88903445 88934335
37 مشاوران سهام  88497568-70 88497571
38  مدبر آسيا 0 0
39 بانك كار آفرين  88227981-5 88227982
40 خبرگان سهام  88383675-78 88383674
41 ستاره جنوب  88383576-81 88383579
42 بانك سپه  88556423-4 88556416
43 بانك تجارت  88923538 88934644
44 نماد شاهدان 88920126-7 88893933
45 حافظ 88383647-50 88383646
46 رضوي 88391963 88391672
47 امين آويد  88226951 88226950
48 ارگ هومن  88947914 89787114
49 آبان  88497579-80 88942144
50 بانك دي  66465405 66479064
51 بهمن  83327 83327224
52 پارس نمودگر  88226782-5 88226886
53 بانك پاسارگاد 88947136-38 88946455
54 بانك تات  88226793-6 88226798
55 نو انديشان بازار سرمايه 88227695-9 88226394
56 توسعه انديشه دانا  88227955 88228550
57 سرمايه و دانش  88499141 88499140
58 توسعه فردا 88228162 88228167
59 بانك سامان  88774669 88805823
60 بهين پويا  88722413 88556944
61 بانك ملت  88719869 88719869