فهرست كارگزاران بورس كالاي ايران
رديف شده بر اساس ميزان خريد از ابتداي سال لغايت
1397/02/22
رديف شركت كارگزاري شماره مستقيم دفتر  دورنگار
1  امين سهم 22024060-3 22024060-3
2 توازن بازار 88383563-67 88383562
3 پيشگامان بهپرور 88497540 66576756
4 سي ولكس كالا 88923455 88933028
5 بانك رفاه  88941925-6 88940341
6 پارسيان  88948229-32 88949743
7 مبين سرمايه  42972 88383528
8 آتي ساز بازار 88383604-6 88383609
9 بانك صنعت و معدن  88497591 88932632
10 باهنر  66704135 66704417
11 صباجهاد  63486000 66485241
12 آراد ايرانيان  88898969 88898969
13 ارديبهشت ايرانيان  82467710-14 82467770
14 نهايت نگر  84450 88601768
15 تدبيرگر سرمايه 88882265 88873381
16 كالاي خاورميانه  88497610-14 88497615
17 فولاد مبنا  88383611-7 88383188
18 مفيد  87222 87227
19 پگاه ياوران نوين  88903445 88934335
20  دليران پارس 88198501-7 88198508
21 فارابي 88944860 88499148
22 آگاه 88904957 88919381
23 آپادانا  88499189 88499189
24 بانك مسكن  88226330-35 8822630-35
26 مشاوران سهام  88497568-70 88497571
28 بورس بيمه ايران  88894674-5 88894676
29  مدبر آسيا 88735142 88736298
30 سپهر باستان 88801972 88916439
31 سينا  88902145-6 83352110
32 توسعه سرمايه دنيا 88932317 88932603
33  ايساتيس پويا 66747767-8 66735215
34 بانك كار آفرين  88227981-5 88227982
35 خبرگان سهام  88383675-78 88383674
36 ستاره جنوب  88383576-81 88383579
37 بانك كشاورزي  88383681-4 88383686
38 بانك سپه  88556423-4 88556416
39 بانك تجارت  88923538 88934644
40 بانك تو سعه صادرات  88349524-25 88349525
41 نماد شاهدان 88920126-7 88893933
42 حافظ 88383647-50 88383646
44 تامين سرمايه نوين  63419000 63419333
45 امين آويد  88226951 88226950
47 ارگ هومن  88947914 89787114
48 آبان  88497579-80 88942144
49 بانك دي  66465405 66479064
50 بهمن  83327 83327224