نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز دوشنبه
97/09/12
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 تيرمتوسط 12متري فولاد37 14:22T 220 37289 سلف 97/10/30 توسعه سرمايه دنيا مازاد عرضه 3762تن
2 تيرمتوسط 12متري فولاد37 16:22T 220 37289 سلف 97/10/30 توسعه سرمايه دنيا مازاد عرضه 3762تن
3 تيرسنگين طول كوتاه فولاد37 30:22T 220 37289 سلف 97/10/30 سي ولكس كالا مازاد عرضه 2090تن
4 ميلگرد آجدار 12متري آج 400 16 :22T 220 37289 سلف 97/10/30 توسعه سرمايه دنيا مازاد عرضه 9856 تن
5 ميلگرد آجدار 12متري آج 400 18 :22T 220 37289 سلف 97/10/30 توسعه سرمايه دنيا مازاد عرضه 9856 تن
6 ناوداني بال موازي سبك 12متري S235JR 14 :22T 220 37289 سلف 97/10/30 سي ولكس كالا مازاد عرضه1452 تن
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام ميباشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري ميباشد.
منظور از اعتباري واريز نقدي به يكي از حسابهاي فعال شركت ميباشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 1320