نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز يكشنبه
97/12/5
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف كد عرضه نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 402269 تير آهن متوسط 12 متري فولاد 37 14 :40% 440 35749 سلف 98/01/31 امين سهم محموله هاي 110 تني و مازاد عرضه3960 تن
16 :30%
18 :30%
2 402274 تير آهن متوسط 12 متري فولاد 37 14 :40% 3300 35749 سلف 98/01/31 امين سهم مازاد عرضه19800 تن
16 :30%
18 :30%
3 402277 تير آهن متوسط 12 متري فولاد 37 14 :41% 440 35749 سلف 98/01/31 توازن بازار محموله هاي 110 تني و مازاد عرضه3960 تن
16 :28%
18 :31%
4 402279 تير آهن متوسط 12 متري فولاد 37 14 :41% 3300 35749 سلف 98/01/31 مبين سرمايه مازاد عرضه 19800تن
16 :28%
18 :31%
5 402285 تير آهن نيمه سنگين و سنگين 12 متري فولاد 37 20 :34% 440 35749 سلف 98/01/31 فارابي محموله هاي 110 تني و مازاد عرضه3960 تن
22 :24%
24 :20%
27 :22%
6 402286 تير آهن نيمه سنگين و سنگين 12 متري فولاد 37 20 :34% 5000 35749 سلف 98/01/31 امين سهم مازاد عرضه 5000 تن
22 :24%
24 :20%
27 :22%
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري ميباشد.
منظور از اعتباري واريز نقدي به يكي از حسابهاي فعال شركت ميباشد.
      همه مقدار عرضه شده (تن) 12920