تهیه نسخه چاپی
فهرست شركتهاي حمل و نقل بر حسب حجم فعاليت (فرآورده حمل شده) از تاريخ 29-03-1397 تا تاريخ 28-03-1398
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي صادراتي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي صادراتي
نشاني شركت حمل و نقل همراه شركت حمل و نقل شماره تلفن شركت حمل و نقل نام شركت حمل و نقل رديف
  اصفهان-خيابان اميركبيرشاهپورجديد   09133385158   3869343-3865255   شركت حمل ونقل تفنگساز 1
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه10   09132861345   33864611   شركت حمل ونقل بهران كالا 2
  اصفهان-شاپورجديد-پايانه اميركبير-24غرفه-غرفه11   09131193254   33865553   شركت حمل ونقل سهند بار 3
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون-غرفه 14   09133166400   3860166   حمل ونقل جاده اي كالاي سپاهان 4
  اصفهان-شاپورجديد-خيابان اميركبير-بعدازفلكه   09133861120   3861120   شركت حمل ونقل تابش 5
  اصفهان -خيابان اميركبيرشاهپورجديد   09132067791   3873535-3863446   شركت حمل ونقل بارمان 6
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه27   09132154044   33865811   حمل ونقل هدايت بار اصفهان 7
  شاهپورجديدخيابان پرتوترمينال اميركبير   09131181271   33864567   شركت حمل ونقل اقتصاد 8
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 20   09131198379   03133862880   شركت حمل ونقل رهنورد 9
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو - بعد از درب خروج پايانه   09133149756   33863035   شركت حمل ونقل شباهنگ سحر 10
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 36   09137414842   03133866901   شركت حمل ونقل توكا 11
    09132299491   33866900   شركت حمل ونقل فولادبران 12
  اصفهان-پايانه اميركبير12غرفه جنب مسجد   09131186099   33869888   حمل ونقل شمشادترابرسپاهان 13
  اصفهان-خيابان اميركبير-خيابان 18متري ملت-خيابان پرتو-پلاك387   09134005100   33878757   شركت حمل ونقل فصيح ترابر زاينده رود 14
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 9   09131076344   33863626   شركت حمل ونقل كوشابار 15
  پايانه حمل ونقل امير كبير-12غرفه-غرفه7   09131150261   031-33862210   شركت حمل ونقل دوستان بارسپاهان 16
  اصفهان-پايانه اميركبير-جنب مسجد   09131186269   33868931   شركت حمل ونقل تقدم باراصفهان 17
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 1   09131198807   33863535   شركت حمل و نقل آذرماشين 18
  اصفهان خيابان اميركبيرمقابل بانك ملي   09131118122   33877002   حمل ونقل آشناباراصفهان 19
  اصفهان شاهپورجديد-پايانه اميركبير   09131180604   20-33877717   حمل ونقل جاده رانان سپاهان 20
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان مشيرالدوله-روبروبانك ملي   09133188075   33875837   شركت حمل ونقل ماهرخ اصفهان 21
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 24   09133251124   3860302-3862405   شركت حمل ونقل راهيان ايران 22
  اصفهان-خيابان اميركبير-غرفه 22   09131116048   3860243   شركت حمل ونقل نكـوئـي 23
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون-غرفه1   09132294461   3870090-3877076   حمل ونقل هشت بهشت باراصفهان 24
  تهران-خ شهيدخليل زاده-بلوارماندلا-پلاك78-طبقه سوم-واحد15   09128131814   88889026   شركت ريل سيركوثر 25
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 9   09133031353   3864676   حمل ونقل همرهان بارسپاهان 26
        شركت تركيب حمل ونقل 27
  زرين شهرچمگردان بلوارجانبازان جنب تالارفيل سفيد   09132361633   03152244448   شركت تعاوني حمل ونقل سباگستر لنجان 28
  اصفهان شاهپور جديد   09131187187   33863631   شركت حمل ونقل سـاربـان 29
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون   09132025420   33862902   شركت حمل و نقل آزادگـان 30
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون   09132124728   33863736   شركت پيشروكالابران 31
  شاپورجديد-پايانه حمل ونقل-جنب بانك ملي سابق   09131187719   33860068   شركت حمل ونقل پورميري 32
  زرين شهر-جنب ترمينال مسافربري   09133341882   03152231122   شركت حمل ونقل نادرزرين 33
  اصفهان-خيابان اميركبير-24غرفه-غرفه 17   09131303700   33863050   شركت حمل ونقل بهشتي بار صبا 34
  شاهپورجديدترمينال اميركبيرغرفه 16   09133147186   03133869317   شركت حمل ونقل شــهــاب 35
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 12   09131147005   33862215   شركت حمل ونقل سيمرغ اصفهان 36
    09131198170   3867743   شركت حمل ونقل شبديزسپاهان 37
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 22   09131173612   33862140   شركت حمل ونقل اصفهان چم 38
    09132299491   33872100   شركت حمل ونقل سالاربارسپاهان 39
    09131117133   03133867262   شركت حمل ونقل فيروزان سپاهان 40
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون   09131254616   33865559   حمل و نقل احرار اصفهان 41
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 10   09133141476   33866865   حمل ونقل نگاربارسپاهان 42
  شاهپور جديد-پايانه حمل ونقل اميركبير-بازارچه سي ستون   09133160759   33866575   حمل و نقل ره آذر اصفهان 43
  شاپور جديد خ پرتو پايانه حمل ونقل امير كبير 12 قرفه   09131298027   3865482   شركت حمل ونقل ميلاداصفهان 44
      3863071   حمل ونقل كاميونداران شهرضا 45
  اصفهان خيابان اميركبيرترمينال اميركبير   09131138093   33861456   شركت تعاوني كاميون داران خودراننده اصفهان شماره 2 46
  اصفهان-پايانه اميركبير- 24غرفه- غرفه 6   09133949118   33863456   شركت حمل ونقل بهبران 47
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه   09133280169   3863750   شركت حمل و نقل اميداصفهان 48
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو-سي ستون   09131182519   3862720   شركت حمل ونقل آهن باراصفهان 49
  اصفهان-خيابان امير كبير-غرفه 12   09133134634   33862740   شركت حمل ونقل گسترش ترابر شميم 50
  اصفهان شاپورجديدجنب تعاوني يك كاميونداران   09131062554   3863240   حمل ونقل كالاي سپاهان چاپار 51
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 21   09131181074   33863338   شركت حمل ونقل فـرهـنگ ترابر اصفهان 52
  اصفهان-شاپورجديد-پايانه اميركبير-مقابل مسجد   09133184226   3860171-3872060   شركت حمل ونقل زرين باررسالت 53