تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
110 110 35939 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 1
110 220 35109 سلف 97/12/29 97/11/28 سبد تيرآهن متوسط 2
110 220 35828 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 3
110 110 35837 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 4
100 100 41223 97/12/25 97/11/28 بنزن زغالسنگي 5
110 220 35650 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 6
110 110 35777 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 7
100 100 41291 97/12/25 97/11/28 بنزن زغالسنگي 8
110 440 35419 سلف 97/12/29 97/11/28 سبد تيرآهن متوسط 9
110 220 35888 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 10
110 440 35139 سلف 97/12/29 97/11/28 سبد تيرآهن متوسط 11
110 110 35649 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 12
110 440 35770 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 13
110 110 35709 سلف 97/12/29 97/11/28 سبد تيرآهن متوسط 14
110 550 35119 سلف 97/12/29 97/11/28 سبد تيرآهن متوسط 15
110 220 35077 سلف 97/12/29 97/11/28 سبد تيرآهن متوسط 16
110 110 35251 سلف 97/12/29 97/11/28 سبد تيرآهن متوسط 17
110 440 35671 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 18
110 550 35709 سلف 97/12/23 97/11/28 سبد تيرآهن مخلوط 19
3300 3300 34839 سلف 97/12/29 97/11/28 سبد تيرآهن متوسط 20
110 440 36022 سلف 97/12/17 97/11/17 21
110 440 33519 سلف 97/12/12 97/11/17 سبد تيرآهن متوسط 22
110 770 35659 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 23
110 550 35949 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 24
110 110 36023 سلف 97/12/17 97/11/17 25
110 330 36057 سلف 97/12/17 97/11/17 26
3300 3300 33989 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 27
110 440 36242 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 28
3300 3300 33342 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 29
110 440 35955 سلف 97/12/17 97/11/17 30
3300 3300 32888 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 31
3300 3300 33342 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 32
3300 3300 33328 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 33
110 880 36209 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 34
110 110 35730 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 35
3300 3300 32458 سلف 97/12/12 97/11/17 سبد تيرآهن متوسط 36
110 440 35709 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 37
110 110 35500 سلف 97/12/17 97/11/17 38
110 1540 35509 سلف 97/12/17 97/11/17 39
110 110 35359 سلف 97/12/17 97/11/17 40
110 660 33379 سلف 97/12/12 97/11/17 سبد تيرآهن متوسط 41
110 110 33399 سلف 97/12/12 97/11/17 سبد تيرآهن متوسط 42
110 220 33501 سلف 97/12/12 97/11/17 سبد تيرآهن متوسط 43
110 110 33333 سلف 97/12/12 97/11/17 سبد تيرآهن متوسط 44
3300 3300 32849 سلف 97/12/12 97/11/17 سبد تيرآهن متوسط 45
3300 3300 32742 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 46
110 990 35779 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 47
110 110 35909 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 48
3300 3300 33349 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 49
3300 3300 33642 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 50
110 550 33509 سلف 97/12/12 97/11/17 سبد تيرآهن متوسط 51
3300 3300 33108 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 52
110 1320 35458 سلف 97/12/17 97/11/17 53
3300 3300 33142 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 54
110 110 35720 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 55
3300 3300 32888 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 56
3300 3300 32335 سلف 97/12/17 97/11/17 سبد ميلگرد و تيرآهن 57

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :