تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
10 200 26000 96/12/10 96/11/28 بنزن ذغالسنگي 1
10000 10000 26758 سلف 96/12/29 96/11/25 سبد تير آهن 2

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :