تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
22 6380 34762 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 1
22 2376 36749 سلف 97/08/30 97/07/25 2
22 3102 36749 سلف 97/08/30 97/07/25 3
22 220 38888 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 4
22 88 39678 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 5
22 770 39116 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 6
22 220 39333 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 7
22 176 39729 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 8
22 110 36500 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 9
22 3630 36749 سلف 97/08/30 97/07/25 10
22 660 37779 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 11
22 22 37899 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 12
22 1034 37711 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 13
22 110 38509 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 14
22 550 37882 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 15
22 3476 34762 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن نيم سنگين (22-20) طول كوتاه 16
22 220 36566 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 17
22 220 36689 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 18
22 220 38555 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 19
22 7194 34762 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن نيم سنگين (22-20) طول كوتاه 20
22 2882 34762 سلف 97/08/30 97/07/25 سبدتيرآهن سنگين(30-27-24)مارك37طول كوتاه 21
22 242 34672 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن نيم سنگين (22-20) طول كوتاه 22
22 660 36688 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 23
22 440 39666 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 24
22 3784 34762 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 25
22 3498 34762 سلف 97/08/30 97/07/25 سبدتيرآهن سنگين(30-27-24)مارك37طول كوتاه 26
22 220 36777 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 27
22 220 38111 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 28
22 220 38764 سلف 97/08/30 97/07/25 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)مارك 37طول 12 29
10 50 8500 97/08/15 97/07/21 30

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :