تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
10 300 8700 96/07/30 96/06/19 سولفات آمونيوم 1
1000 4000 13750 96/07/30 96/06/14 فروش قطران 2

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :