تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
10 100 7920 97/04/12 97/03/30 1
1000 1000 28500 سلف 97/05/31 97/03/29 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 2
1000 1000 29000 سلف 97/05/31 97/03/29 تيرآهن متوسط 3
5000 5000 28888 سلف 97/05/31 97/03/29 تيرآهن متوسط و سنگين 4
5000 5000 29008 سلف 97/05/31 97/03/29 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 5
10000 10000 29558 سلف 97/05/31 97/03/29 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 6
1600 1600 28500 سلف 97/05/31 97/03/29 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 7

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :