ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 24 ميلگرد آجدار ، سايز 25 ، مارك400 ، 12 متر
2 TM 24 ميلگرد آجدار ، سايز 32 ، مارك400 ، 12 متر
3 TM 24 ميلگرد آجدار ، سايز20 ، مارك400 ، 12 متر
4 TM 24 ميلگرد آجدار ، سايز 28 ، مارك400 ، 12 متر
5 TM 24 ميلگرد آجدار ، سايز18 ، مارك400 ، 12 متر
6 TM 24 ميلگرد آجدار ، سايز 22 ، مارك400 ، 12 متر