ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 552 ميلگرد آجدار ، سايز20 ، مارك400 ، 12 متر
2 TM 224 ميلگرد آجدار ، سايز 28 ، مارك400 ، 12 متر
3 TM 768 ميلگرد آجدار ، سايز16 ، مارك400 ، 12 متر
4 TM 576 ميلگرد آجدار ، سايز18 ، مارك400 ، 12 متر
5 TM 600 ميلگرد آجدار ، سايز14 ، مارك400 ، 12 متر
6 TM 408 ميلگرد آجدار ، سايز 32 ، مارك400 ، 12 متر
7 TM 648 ميلگرد آجدار ، سايز 25 ، مارك400 ، 12 متر
8 TM 648 ميلگرد آجدار ، سايز12 ، مارك400 ، 12 متر
9 TM 576 ميلگرد آجدار ، سايز 22 ، مارك400 ، 12 متر