ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 1650 ميلگرد آجدار ، سايز14 ، مارك400 ، 12 متر
2 TM 1800 ناوداني ، سايز16 (U-L 16*6/4)،مارك S235JR، طول12 متر
3 TM 380 ميلگرد آجدار ، سايز12 ، مارك400 ، طول كوتاه
4 TM 200 ناوداني ، سايز16 (U-L 16*6/4)،مارك S235JR، طول كوتاه
5 TM 500 تيرآهن ، سايز 27 ، مارك 37 ، 12 متر
6 TM 950 تيرآهن ، سايز 14 ، مارك 37 ، طول كوتاه
7 TM 2430 تيرآهن ، سايز 14 ، مارك 37 ، 12 متر
8 TM 2700 تيرآهن ، سايز 30 ، مارك 37 ، 12 متر
9 TM 1680 تيرآهن ، سايز 18 ، مارك 37 ، طول كوتاه
10 TM 300 تيرآهن ، سايز 30 ، مارك 37 ، طول كوتاه
11 TM 80 ميلگرد آجدار ، سايز18 ، مارك400 ، طول كوتاه
12 TM 12305 تيرآهن ، سايز 18 ، مارك 37 ، 12 متر
13 TM 240 تيرآهن ، سايز 20 ، مارك 37 ، 12 متر
14 TM 790 تيرآهن ، سايز 22 ، مارك 37 ، طول كوتاه
15 TM 96 ميلگرد آجدار ، سايز 28 ، مارك400 ، طول كوتاه
16 TM 3600 تيرآهن ، سايز 22 ، مارك 37 ، 12 متر
17 TM 56 نبشي ، سايز 10*100*100، مارك 37 ، 12 متر
18 TM 240 ميلگرد آجدار ، سايز14 ، مارك400 ، طول كوتاه
19 TM 48 ميلگرد آجدار ، سايز20 ، مارك400 ، طول كوتاه
20 TM 48 ميلگرد آجدار ، سايز 25 ، مارك400 ، طول كوتاه
21 TM 160 تيرآهن ، سايز 24 ، مارك 37 ، طول كوتاه