ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 48 ميلگرد آجدار ، سايز16 ، مارك400 ، 12 متر
2 TM 48 ميلگرد آجدار ، سايز12 ، مارك400 ، 12 متر
3 TM 48 ميلگرد آجدار ، سايز14 ، مارك400 ، 12 متر