ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 46 تيرآهن ، سايز 16 ، مارك 37 ، 12 متر