ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 92 تيرآهن ، سايز 18 ، مارك 37 ، 12 متر