ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 69 تيرآهن ، سايز 14 ، مارك 37 ، 12 متر