ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 1000 تيرآهن ، سايز 18 ، مارك 37 ، 12 متر
2 TM 2000 تيرآهن ، سايز 14 ، مارك 37 ، 12 متر
3 TM 1000 تيرآهن ، سايز 22 ، مارك 37 ، 12 متر
4 TM 1000 تيرآهن ، سايز 27 ، مارك 37 ، 12 متر