ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 132 تيرآهن ، سايز 24 ، مارك 37 ، 12 متر
2 TM 138 تيرآهن ، سايز 20 ، مارك 37 ، 12 متر
3 TM 132 تيرآهن ، سايز 22 ، مارك 37 ، 12 متر
4 TM 132 تيرآهن ، سايز 27 ، مارك 37 ، 12 متر